VEDTÆGTER "DAMEKLUBBEN" 2013

§ 1.

Foreningens navn er “Dameklubben” Halsted Kloster Golfklub, med
hjemsted i Lolland kommune.

§ 2.

Foreningens formål er, at give kvindelige medlemmer mulighed for at
spille golf én gang om ugen under matchmæssige forhold, til fremme af
den enkeltes golfniveau. Ligeledes, at hjælpe hinanden til at spille golf etisk
korrekt, ved at tolke og omsætte reglerne, og til at øge det kammeratlige,
sociale samvær alle spillerne imellem, bl.a. ved at arrangere matcher med herreklubben og
med andre dameklubber.

§ 3.

Som medlemmer kan optages alle damer, som er fyldt 18 år og er medlem
af Halsted Kloster Golfklub.

§ 4.

Spilledag er tirsdag. Der spilles fra første tirsdag april til sidste tirsdag i september,
i henhold til fastlagt matchprogram.
Der spilles 2 rækker.
En 9 hullers række og en 18 hullers række.
Der spilles fortrinsvis  stableford.

§5.

Kontingentet for det kommende år, fastsættes på den årlige generalforsamling , efter forslag fra bestyrelsen.
Kontingentindtægterne anvendes til udgifter i forbindelse med køb af
præmier, og efter bestyrelsens skøn til afholdelse af fælles
arrangementer
Ved indmeldelse efter 1. juli betales ½ kontingent.
Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

§ 6.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i klubhuset hvert år i oktober måned
Datoen for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen ved sæsonstart.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen, uden for bestyrelsen ,
valgt dirigent.
Hvert medlem har én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen udfærdiges et referat, der
opslås på dameklubbens tavle i klubhuset, og på dameklubbens hjemmeside.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og skal fremgå af
dagsordenen.

§ 7.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig og skal have følgende
dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastlæggelse af medlemskontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

§ 8.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen,
således, at der i ulige år afgår 3 medlemmer, og i lige år afgår 3
medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær
og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden, og formidler
nedsættelse af udvalg.
I tilfælde af stemmelighed har formanden to stemmer.
Formand og kasserer kan ikke gå af samme år.
Genvalg kan finde sted. To suppleanter vælges samtidig for 1
år ad gangen.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af dameklubben..
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanterne indtil næste
generalforsamling, ved yderligere vakance kan bestyrelsen supplere sig
selv til næste generalforsamling.

 § 9.

Foreningens regnskab følger perioden 1. oktober til 30. september.
Regnskabet skal forud for generalforsamlingen være revideret af den
revisor, der er valgt på generalforsamlingen.

§ 10.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette
øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

Til beslutning om klubbens opløsning kræves at mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
I tilfælde af dameklubbens opløsning tilfalder klubbens formue Halsted Kloster Golfklub

Vedtaget på ordinær generalforsamling, den 24. september 2013